Одрживи развој

НАШЕ ОПРЕДЕЉЕЊЕ

Циљеви VINCI Airports

 

Аеродроми који послују у оквиру VINCI Airports групе посвећени су амбициозном и конкретном путу транзиције у области животне средине, а група спроводи одрживу еколошку транзицију аеродрома којима управља. У овај приступ укључен је целокупан аеродромски екосистем, у сарадњи са партнерима на локалном и међународном нивоу.

 

Еколошка стратегија која се примењује на VINCI аеродромима - AIRPACT 2030 - дефинише три главна приоритета:

 

 • Утицај за климу
 • Очување биодиверзитета и природне средине
 • Оптимизација ресурса кроз циркуларну економију

 

Компанија VINCI Airports је 2016. године дефинисала глобалну Стратегију заштите животне средине са циљем достизања нултог нивоа емисије штетних гасова за VINCI групу до 2050. године, прву стратегију такве врсте за аеродроме у свету.

 

Кључни циљеви Стратегије заштите животне средине су заштита биодиверзитета и природних подручја, контрола потрошње воде, рециклажа отпада, смањење потрошње електричне енергије и коришћење обновљиве енергије.

 

Циљеви Политике заштите животне средине до 2030. године су:

 

 1. Заштита биодиверзитета
 2. Избацивање пестицида из употребе
 3. Преполовити потрошњу воде (просечна потрошња воде по путнику)
 4. Без отпада одложеног на депонију
 5. Преполовити угљенични отисак
 6. Сертификација у складу са ИСО 14001 стандардом - Систем менаџмента животном средином

 

Циљеви компаније Belgrade Airport

Политика управљања заштитом животне средине

 

У области управљања заштитом животне средине компанија послује у складу са одредбама националне регулативе, принципима и циљевима које је дефинисала VINCI Airports група, стандардима приоритетних финансијера, као и смерницама добре праксе.

Стратегија заштите животне средине

 

Belgrade Airport је, у складу са Стратегијом и Политиком заштите животне средине компаније VINCI Airports за 2022. годину, дефинисао Стратегију/Мапу пута названу „Зелена пирамида“.

 

„Зелена пирамида“ састоји се од 12 блокова који обухватају кључне области заштите животне средине и друштвених питања, узимајући у обзир обавезе предвиђене националним законодавством, захтеве групе VINCI Airports, смернице међународних финансијских институција и примере добре праксе.

 

За сваки блок „Зелене пирамиде“ дефинисан је обим и садржај, идентификоване су приоритетне активности за унапређење чинилаца животне средине на које се тај блок односи и из којих су проистекли одговарајући акциони планови.

 

Блокови стратегије „Зелена пирамида“ су:

 

 1. Управљање аспектима заштите животне средине
 2. Управљање инфраструктуром са аспекта заштите животне средине
 3. Санитарно-хигијенске мере
 4. Биодиверзитет
 5. Управљање квалитетом воде, земљишта и ваздуха
 6. Управљање емисијом гасова са ефектом стаклене баште
 7. Енергетска ефикасност
 8. Управљање опасним материјама
 9. Управљање отпадом
 10. Управљање буком
 11. Друштвено одговорно пословање
 12. Иницијативе у циљу даљег унапређења заштите животне средине

 

НАШЕ КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ

Управљање отпадом

 

Политика управљања отпадом је од великог значаја и усаглашена је са циљевима политике компаније VINCI Airports.

 

Наши најважнији циљеви Политике су:

 

 • Смањење количине генерисаног отпада
 • Повећање количине рециклираног отпада кроз сакупљање, сепарацију и предају овлашћеним оператерима за управљање отпадом
 • Активно промовисање циркуларне економије
 • Праћење управљања опасним отпадом од момента генерисања до коначног збрињавања код овлашћених оператера
 • Достизање циља од „0 отпада на депонији до 2030. године“

Управљање водом и квалитетом отпадних вода

 

Један од кључних циљева компаније Belgrade Airport, који је у складу са политиком VINCI групе, је одрживо управљање водама уз постављен амбициозни циљ да се до 2030. године преполови потрошња воде по путнику на комплексу аеродрома.

Управљање квалитетом воде за пиће

 

Систем за напајање водом на аеродрому повезан је на мрежу постројења које се налази на левој обали реке Саве и припада првој "изданској зони". Компанија Belgrade Airport редовно контролише квалитет воде за пиће у складу са израђеним Планом мониторинга животне средине и регулативи која уређује ову област.

Управљање квалитетом отпадних вода

 

Једна од кључних области јесте правилно управљање отпадним водама (атмосферским отпадним водама, санитарно-фекалним отпадним водама и отпадним водама из ваздухоплова). Да би се смањио ризик од загађења подземних и површинских вода, током пројекта реконструкције Аеродрома предвиђено је више мера за пречишћавање отпадних вода (атмосферских и санитарно-фекалних), као и употреба кишнице.

 

Сакупљање и третман отпадних вода у компанији Belgrade Airport унапређује се имплементацијом следећих мера:

 

 • Радом постројења за прераду санитарно-фекалних отпадних вода (ППОВ) са комплекса аеродрома
 • Поновна употреба пречишћене отпадне воде из постројења за прераду санитарно-фекалних отпадних вода, за потребе наводњавања зелених површина
 • Инсталација сепаратора масти и уља за отпадну атмосферску воду са маневарских површина
 • Сакупљање кишнице са крова нових делова зграде терминала и поновна употреба кишнице за испирање тоалета

Управљање квалитетом подземних вода

 

Мониторинг квалитета подземних вода спроводи се на 8 локација у оквиру аеродрома на којима може доћи до потенцијалних уноса загађујућих материја у подземне воде. Мерна места – осматрачки бунари се налазе у близини локација на комплексу аеродрома која су препозната као потенцијални загађивачи (Де-ицинг платформа, Складиште горивааеродрома, Трафо станица, Складиште горива НИС, Затворена депонија историјског отпада).

Управљање квалитетом земљишта

 

Циљ контроле квалитета земљишта је идентификација осетљивих и оптерећених подручја, формирање базе података о степену и карактеристикама загађења, као и врстама присутних полутаната. До загађења земљишта долази из локализованих извора и дифузно - преко атмосферских и подземних вода. Неодговарајуће одлагање и акцидентно испуштање токсичних и опасних материја, углавном услед радних активности, води ка загађивању земљишта. Узорковање које се тренутно спроводи на комплексу аеродрома јесте на локалитету Претакачке станице.

Управљање квалитетом амбијенталног ваздуха и емисијама загађајућих материја у ваздух

 

Загађење ваздуха је присуство хемијских, физичких или биолошких чинилаца у ваздуху (било атмосферском или у затвореном простору) који мењају природне карактеристике ваздуха.

 

Најчешће активности које доводе до емисија загађујућих материја у ваздух су:сагоревање фосилних горива у процесу добијања електричне енергије, продукти сагоревања горива у моторним возилима, разни технолошки процеси, одлагање смећа на депонијама смећа или паљење пољопривредних култура, авиони током слетања и полетања, паре из складишта горива и руковања горивом итд.

 

Мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха спроводи се два пута годишње на 4 локације на ширем комплексу аеродрома.

Управљање биодиверзитетом

 

У складу са Политиком заштите животне средине компаније VINCI Airports, компанија Belgrade Airport је у претходном периоду предузела следеће иницијативе на очувању и унапређењу биодиверзитета:

 

 • током 2022. и 2023. године обављена је садња медоносног биља (лаванде) на више локација, у циљу озелењавања и очувања пчела
 • постављене су кошнице са пчелама
 • постављена је заштитна мрежа која спречава присуство птица у зони ваздушних операција
 • поступање према заштићеним врстама ухваћеним на аеродрому у складу са добром праксом и сарадња са надлежним институцијама
 • током 2023. године озелењавање површина око аеродрома

Еколошка постројења

 

Од 2020. године инвестирана су значајна средства у инфраструктурне пројекте са циљем модернизације, проширења и реконструкције аеродрома, у оквиру којих је снажан акценат стављен на реализацију пројеката са директним утицајем на унапређење животне средине.

 

Изграђени су: савремена топлана, соларна електрана, уведена је ЛЕД расвета на целом комплексу аеродрома, два постројења за сакупљање и сортирање генерисаног отпада, као и постројење за третман санитарних отпадних вода.

Нова котларница (топлана)

 

Нова котларница на природни гас снаге 44 МW заменила је котларницу на мазут. Предност нове котларнице је смањење утицаја на животну средину, коришћењем извора енергије који мање загађују и прелазак са тешких горива на природни гас.

 

Ново постројење опремљено је тригенеративним системом који производи електричну енергију, а поред тога, топлотну енергију која се зими користи за грејање, а лети, уз помоћ апсорбционих чилера, за хлађење. Овај систем обезбеђује већу ефикасност грејања за око 25% и смањен угљенични отисак за 25%. Захваљујући овом енергетском постројењу, београдски аеродром обезбеђује више од 70% потреба за електричном енергијом из сопствених извора.

 

Ново енергетско постројење које је крајем 2021. године пуштено у рад, поред смањења утицаја на животну средину, пружа и велику уштеду при коришћењу расположивих природних ресурса.

Соларна електрана

 

Фотонапонски соларни систем са 2984 модула инсталисане снаге 1 MWp налази се на платоу површине 15.900 м2.

 

Соларна електрана обезбеђује аеродром струјом добијеном из обновљивих извора и производи око 1.130.000 kWh зелене електричне енергије годишње, што је упоредиво са годишњом потрошњом од оквирно 430 домаћинстава. Очекивана редукција емисија гасова са ефектом стаклене баште је око 10%.

 

Соларно постројење налази се поред Тесла паркинга и пуштено је у рад 2022. године.

ЛЕД расвета

 

Уведене су мере за унапређење заштите животне средине у складу са принципима циркуларне економије у 2022. и 2023. години. Постојеће осветљење замењено је ЛЕД расветом – више од 98% у старој терминалној згради, а у потпуности у новој терминалној згради и на новим паркинг просторима.

 

Дуж сервисне саобраћајнице испред терминала и на паркинзима инсталирано је 140 стубова са ЛЕД расветом која користи соларну енергију, за коју није потребно класично електрично напајање из мреже. Према иницијалним пројекцијама, соларно осветљење смањиће емисију штетних гасова за 67.600 кг годишње.

Трансфер станица за сакупљање и сортирање отпада

 

Трансфер станица за сакупљање и сортирање генерисаног отпада и привремено складиштење рециклабилног отпада до предаје овлашћеним оператерима на рециклажу налази се у јавној зони аеродрома а друго постројење налази се у оквиру обезбеђивано-рестриктивне зоне.

Трансфер станица за сортирање отпада-трансфер станица у јавној зони

 

Постројење за сортирање отпада - трансфер станица на јавној страни опремљено је савременом опремом за сортирање и привремено складиштење рециклабилног отпада и пуштено у рад 22. септембра 2022. године на Дан животне средине VINCI групе.

 

 

Намена постројења је ручно сортирање чврстог, комуналног, отпада који настаје изван обезбеђивано-рестриктивне зоне, према врстама и његово привремено складиштење у за то одређене контејнере за рециклабилан отпад до предаје овлашћеном оператеру на рециклажу. Нерециклабилни остатак предаје се на коначно збрињавање на депонији.

 

У трансфер станици за сортирање отпада се тренутно издваја 9 токова рециклабилног отпада: картон, ПЕТ амбалажа, лименке, стакло, фолија, тетрапак амбалажа, папир , тврда пластикаи металне конзерве.

 

Води се евиденција о количинама мешаног комуналног отпада који улази у постројење, затим количине процесуираног сортираног рециклабилног отпада и остатак нерециклабилног комуналног отпада.

 

Остварена ефикасност сортирања комуналног отпада тј. удео издвојеног отпада за рециклажу у односу на укупан комунални отпад (проценат рециклаже) по месецима у 2023. години прикан је на графику испод.

 

Постројење за сортирање чврстог отпада у обезбеђивано-рестриктивној зони

 

Друго постројење-трансфер станица је изграђена у обезбеђивано-рестриктивној зони и користи се за за сакупљање и привремено складиштење кухињског отпада из међународних превозних средстава (споредних производа животињског порекла категорије 1 из ваздухоплова) у расхладној комори, до предаје на даљи транспорт и даље руковање овлашћеном оператеру регистрован у Управи за ветерину за ту врсту делатности.

 

Постројење за сортирање чврстог отпада у обезбеђивано-рестриктивној зони

Постројење за пречишћавање отпадних вода

 

Ново постројење за третман санитарне отпадне воде са комплекса аеродрома изграђено је 2023. године и тренутно се налази у фази финалног подешавања.

 

Постројење је пројектованог капацитета од 750м3 дневно и пречишћаваће отпадне воде различитог порекла, као што су:

 

 • Отпадна вода из зграде терминала
 • Отпадна вода која настаје операцијама комерцијалних авиона (тзв. блуе wатер“)

 

Пројектом је предвиђено да се део прерађене воде додатно третира за потребе наводњавања зелених површина на аеродрому, како би се смањила потрошња воде, што је у складу са Политиком компаније VINCI Airports у вези са рационализацијом и смањењем потрошње воде на аеродромима.

Сакупљање кишнице са крова новоизграђеног дела терминала

 

Иницијатива сакупљања кишнице представља значајан помак у спровођењу конкретних активности на достизању глобалног циља да се до 2030. године преполови потрошња воде на локацији.

 

У склопу новоизграђеног фингерског ходника Ц у 2022. години пуштен је у рад систем за сакупљање кишнице, који омогућава да се сакупљена техничка вода након третмана користи у тоалетима, у делу новоизграђеног фингерског ходника од Ц7 до Ц14.

 

За коришћење кишне воде у техничке сврхе, спроводи се филтрација и дезинфекција.

 

Ова иновативна мера унапређења у управљању водама ће значајно допринети у смањењу потрошње санитарне воде из градске водоводне мреже и представља модел одрживог пословања по принципима циркуларне економије.

ИСО стандарди

 

Компанија Belgrade Airport је 2023. године извршила процес ресертификације по стандардима ИСО 9001:2015 – Систем менаџмента квалитетом, ИСО 14001:2015 – Систем менаџмента заштите животне средине и ИСО 45001:2018 – Систем менаџмента безбедности и здравља на раду. Извршене су редовне надзорне провере стандарда ИСО 50001:2018 – Систем менаџмента енергијом, ИСО 27001:2013 – Систем менаџмента безбедности информација и ИСО 20000-1:2018 Систем менаџмента услугама.

 

Компанија Belgrade Airport почетком 2024. године сертификована је по ИСО стандардима за ИСО 9001:2015 Управљање аеродромом и земаљско опслуживање путника, пртљага, робе и поште, ИСО 14001:2015 Управљање аеродромом и земаљско опслуживање путника, пртљага, робе и поште и ИСО 45001:2018 Управљање аеродромом и земаљско опслуживање путника, пртљага, робе и поште.

 

iso-9001-270115-cir.pdf

 

iso-14001-270115-cir.pdf

 

iso-9001-270115-cir.pdf

 

Овим је компанија имплементирала Интегрисани Систем Менаџмента (ИМС), чиме су сви наведени пословни системи обједињени у један свеобухватни систем управљања процесима у оквиру компаније.

 

Сертификацијом по наведеним стандардима, уз редовне надзорне провере стандарда, потврђена је посвећеност компаније и свих запослених високом нивоу квалитета услуга које пружамо, безбедности информација, енергетској ефикасности, сталном побољшавању заштите животне средине и посвећености пружању безбедног и ефикасног радног окружења.

 

Сертификацију је извршио Bureau Veritas (француска сертификациона кућа), која има међународну дозволу за ИСО сертификацију, а која сертификује и аеродроме у Француској из VINCI Airports мреже.

 

Сертификације и акредитације

ACI ACA

 

Залагање компаније Belgrade Airport за очување животне средине кроз иновације у 2022. години, препознати су и од Међународног савета аеродрома (АЦИ), јер је почетком 2023. године аеродром стекао сертификат нивоа 2 у програму акредитације за управљање емисијом угљен-диоксида на аеродромима (АЦА) који је обновљен 2024. године са роком важења до 23. новембра 2024. године.

 

Захваљујући имплементираним системским решењима у погледу енергетске ефикасности, као и значајним иницијативама на укључивању заинтересованих страна са циљем смањења негативног утицаја на животну средину, београдски аеродром ће у 2024. године поново аплицирати за достизање нивоа 3 акредитације угљеничног отиска за аеродроме.

 

Поносни смо на чињеницу да смо у 2021. години смањили емисију угљен диоксида за чак 19,4 одсто у односу на 2019. годину.

 

ACI AHA (PHSRA)

 

АЦИ је доделио Здравствену акредитацију за аеродроме (Airport Health Accreditation) београдском аеродрому за 2021. и 2022. годину.

 

У 2023. години ACI је акредитовао београдски аеродром за нови, захтевнији и комплекснији програм заштите – Здравствена акредитација за јавно здравље и безбедност - ПХСРА (Public Health & Safety Readiness Accreditation).

ACI награде за квалитет услуге

 

У 2021. години аеродром је добио награду за квалитет услуге аеродрома за 2020. годину у две категорије: најбољи аеродроми по величини у региону (5 до 15 милиона путника годишње у Европи) и аеродроми са најбољом применом хигијенских мера у региону (Европа).

 

У програму награде за квалитет услуге аеродрома (ASQ) за 2022. BEG је добио награду да је најбољи аеродром у Европи у три категорије: Најбољи аеродром по величини и региону (5 до 15 милиона путника годишње), аеродром са најпосвећенијим особљем у Европи и најкомфорнији аеродром у Европи.

 

У 2023. аеродром су, трећу годину заредом, изабрали путници за међу најбољима у Европи у својој категорији. Рекордне 4 награде Међународног савета аеродрома (ACI), у оквиру програма за квалитет услуге Airport Service Quality:

 

 • Најбољи аеродром по величини од 5 до 15 милиона путника годишње у Европи
 • Аеродром са најпосвећенијм особљем
 • Најудобнији аеродром у Европи
 • Најчистији аеродром у Европи

НАША ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА

Управљање буком ваздухоплова

 

Компанија Belgrade Airport посвећена је сарадњи са локалном заједницом и уважава да становање у близини аеродрома или путања летова могу утицати да звучни и визуелни ефекти лета авиона, односно споредни ефекти и догађаји у вези са летом, буду уочљивији. Намера нам је да свака заинтересована страна, кроз транспарентну комуникацију и сарадњу, постане наш партнер у решавању евентуалних питања у вези са управљањем буком.

 

Према важећем Закону о ваздушном саобраћају, када аеродром опслужи више од 50.000 полетања и слетања годишње, у обавези је да успостави континуално праћење буке ваздухоплова.

 

Компанија Belgrade Airport увела је систем праћења буке и праваца летења на нивоу 24 часа, 7 дана у недељи, како би омогућила мониторинг и управљање утицајима на животну средину, у складу са међународним стандардом ИСО 20906.

 

Систем за праћење буке састоји се од неколико сталних станица за праћење буке (микрофона) и једне преносиве станице. Сталне станице за праћење буке су повезане путем АДСЛ-а на серверску платформу. Овај сервер такође прима и оперативне податке, укључујући и радарске податке о врсти кретања и податке о оператеру летелице.

 

Тренутно је инсталирано 5 фиксних јединица и 1 преносива јединица, које су постављене тако да обухватају простор за који се сматра да може бити угрожен буком ваздухоплова.

 

Питање управљања буком ваздухоплова је питање од значаја за више интерних и екстерних организација. Пре свега, питање управљања буком је од значаја за државу Републику Србију, надлежно Министарство заштите животне средине, Агенцију за заштиту животне средине, а у складу са Законом о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021).

 

У Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. Гласник РС" бр. 96/21) у већем обиму је пренета Директива 2020/49/ЕЗ о процени и управљању буком у животној средини, и њиме се предвиђа израда Стратешке карте буке за главни аеродром, главне путеве и пруге на територији РС, као и то да су за њену израду задужена правна лица која су власници и концесионари истих у сарадњи са другим субјектима заштите животне средине. Стратешке карте буке треба да буду израђене коришћењем методе оцењивања препоручене у Прилогу ИИ Директиве ЕНД као што је то наведено у Директиви ЕУ 2015/996.

 

Стратешке карте буке се прегледају и ако је потребно ревидирају сваких пет година од дана њихове израде и представљају основу за израду акционих планова и као средство за обавештавање јавности о нивоу буке у животној средини и њеним штетним ефектима.

 

Webtrak- апликација за праћење буке ваздухоплова

 

Онлајн апликација за праћење летова Webtrak омогућава аутоматско подношење сугестија, захтева или жалби у случају да сматрате да је ниво буке авиона већи од уобичајених вредности, до чега може доћи уколико авион одступи са путања лета приликом доласка или одласка са аеродрома.

 

Апликација „Webtrak“ је у току 2022. године постала јавно доступна за све заинтерсоване стране и на тај начин је имплеметиран транспарентан, бесплатан и доступан механизам за жалбе којим ће се жалбе грађана евидентирати и решавати.

Шта Webtrak нуди?

 

Информације о изложености буци и о путањама летова

 

Приказује податке у реалном времену или историјске информације о појединачним авионима приликом полетања или слетања на Аеродром Никола Тесла Београд са детаљима о типу авиона, висини лета, као и улазним подацима за праћење буке, релевантним за одређени лет и даље активности управљања заштитом од буке.

Самосталну истрагу

 

Омогућава грађанима да сазнају шта се дешава у ваздушном простору у њиховом окружењу.

Подношење и обраду сугестија/захтева/жалби

 

Поједностављује подношење и обраду сугестија/захтева/жалби у вези са буком помоћу аутоматизованог обрасца који се може послати са рачунара или мобилних уређаја.

 

Пристигле предлоге/захтеве/жалбе се обрађују и уколико се установи да је прекорачен ниво буке пријављеног ваздухоплова, конкретан лет пријављује се надлежним институцијама.

Архиву извештаја

 

Прави и чува извештаје о буци у животној средини на серверу компаније Belgrade Airport.

 

Да бисмо вам помогли да се крећете кроз нову онлајн апликацију, имамо неколико упутстава о томе како да користите Webtrak и разумете како пракса праћења авиона може помоћи београдском аеродрому да адекватно обради ваше сугестије/жалбе/захтеве и на исте одговори. Упутства погледајте овде.

 

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Обавештавамо вас да систем Webtrak подржава опцију подношења захтева за изузеће одређених података о лету (критеријуми релевантности: захтеви надлежних органа, захтеви регулативе и догађаји у вези са ванредним ситуацијама).

Дијалог са локалном заједницом

 

Компанија Belgrade Airport препознаје друштвену одговорност као врло важан сегмент пословања и уважава друштвена питања, заштиту животне средине, етику пословања и филантропију, као кључне елементе у развијању локалне заједнице.

 

Друштвено одговорна политика компаније усмерена је ка оснаживању локалне заједнице и јачању институција попут домова здравља, школа, локалних позоришта, хуманитарних организација и удружења.

 

Комуникација са члановима локалне заједнице представља један од основних стубова друштвено одговорне политике. Комуникација са грађанством најчешће се одвија путем имејлова, онлајн формулара за сугестије или других апликација које укључују анкете, коментаре и остале начине прикупљања података о мишљењу чланова заједнице, састанака.

 

Комуникација са представницима локалне заједнице и институцијама одвија се и путем састанака Комитета за друштвена питања и заштиту животне средине (ESAC - Environmental and Social Advisory Committee), који окупља представнике заинтересованих страна – од представника локалних комшијских заједница, до представника државних институција и авио компанија. На састанцима Комитета разматрају се различита питања од значаја са којима се заједница суочава, као и предлози и савети за унапређења.

 

Комитет има свог председника, секретара, редовне чланове, повремене чланове (заменике), као и спољне специјалисте и сараднике. Састанци се одржавају по договору, периодично.

НАША ОДГОВОРНОСТ

Друштвено одговорно пословање и партнери

 

Подршка и друштвено одговорне кампање компаније Belgrade Airport усмерене су на разноврсне области друштвених питања, као што су оснаживање маргиналних или рањивих група, смањивање сиромаштва, заштита биодиверзитета и животне средине, подршка културним догађајима и образовању, заштита здравља и различите спортске активности које имају друштвено-одговорни карактер.

 

Партнери у овим активностима су нам Лице Улице, Чеп за хендикеп, Ево рука, Нурдор, Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, УНИЦЕФ, Дивац Фондација, Каритас, Француско-српска-привредна комора, Форум за одговорно пословање, Serbia Business Run.

 

Сарадња са организацијом Лице Улице остварена је кроз претплату на месечне бројеве часописа и коришћења аеродромског простора у циљу продаје часописа.

 

Учешћем у “Трци за шуме” у оквиру “Београдске пословне трке” Serbia Business Run запослени Belgrade Airport садили су дрвеће на локацијама у Србији.

 

Француско-српска привредна комора иницирала је друштвено одговорну акција за основне школе ’’Уради нешто драстично да смеће постане фантастично’’.

 

Компанија Belgrade Airport је подржала Друштво за заштиту и проучавање птица Србије куповином производа од овог друштва за Дан заштите животне средине.

 

Наши запослени већ пар година помажу припрему ајвара за удружење родитеља ’’Ево рука’’ које се активно бави развојем инклузивног друштва и стварањем одрживог система подршке и безбедног окружења за децу са сметњама у развоју и њиховим породицама.

 

Кутије за прикупљање пластичних чепова у сарадњи са организацијом ’’Чеп за хендикеп’’ постављене су у терминалу, у радним просторијама. Донаторске кутије хуманитарних организација УНИЦЕФ, Дивац Фондације и Каритас налазе се на различитим локацијама на аеродрому.

 

Добровољно давање крви запослених традиционално се организује у сарадњи са КБЦ Земун.

 

Куповином новогодишњих честитки од хуманитарне организације НУРДОР, пружили смо подршку овом удружењу које чине родитељи деце оболеле од рака.

 

Кампања запошљавања особа са инвалидитетом као део иницијативе ’’Посао по мери’’ организована је на аеродрому у сарадњи са Форумом за одговорно пословање.

x

Добро дошли на интернет презентацију Аеродрома Никола Тесла. Користимо колачиће да бисмо Вам пружили понуду и садржај прилагођен Вашим интересима, анализирали промет и побољшали перформансе сајта и његов дизајн.