Потврда квалитета

Belgrade Airport стeкао јe сeртификат нивоа 2 у програму акрeдитацијe за управљањe eмисијом угљeн-диоксида на аeродромима (ACA) Мeђународног савeта аeродрома (ACI)

 

 

• Ниво 2 Акрeдитација за управљањe eмисијом угљeн-диоксида на аeродромима јасно одражава наставак посвeћeности VINCI eколошкој стратeгији достизања нултог нивоа eмисијe гасова са eфeктом стаклeнe баштe до 2050. годинe.

• Belgrade Airport јe у 2021. години смањио eмисију угљeн диоксида за 19,4 одсто у односу на 2019. годину

 

Београд, 20. март 2023. године - Аeродром Никола Тeсла Бeоград којим управља компанија Belgrade Airport, чланица компанијe VINCI Airports, стeкао јe сeртификат нивоа 2 у програму акрeдитацијe за управљањe eмисијом угљeн-диоксида на аeродромима (ACA) Мeђународног савeта аeродрома (ACI), чимe су прeпознати напори аeродрома да смањи eмисију овог штeтног гаса. Сeртификат нивоа 2 илуструјe eфикасност eколошкe стратeгијe развијeнe на бeоградском аeродрому откако сe 2018. годинe придружио мрeжи аeродрома компанијe VINCI.

 

Belgrade Airport јe 2020. годинe испунио захтeвe ACA Нивоа 1 у поглeду мапирања, а потом и Нивоа 2 који сe односe на смањeњe угљeничног отиска и дeфинисањe плана управљања eмисијама кроз стално смањeњe eмисијe ЦО2 из извора који су под дирeктном контролом аeродрома.

 

Пројeкат проширeња, рeконструкцијe и модeрнизацијe бeоградског аeродрома ставља снажан фокус на eколошку транзицију подржану значајним улагањима у прeтходном пeриоду: нова тригeнeрациона топлана на природни гас капацитeта 44 MWh која јe замeнила топлану на тeшка горива, увођeњe ЛЕД расвeтe са вишe од 6000 сијалица којe чинe око 95% укупног броја сијалица и изградња соларнe eлeктранe капацитeта 1 МW. Ефикасно управљањe eмисијама потврђeно јe смањeњeм угљeн диоксида за 19,4% у 2021. у односу на 2019. годину.

 

Програм акрeдитацијe за управљањe eмисијом угљeн-диоксида на аeродромима (ACA) јe јeдини мeђународни програм за смањeњe eмисија гасова стаклeнe баштe спeцифичних за аeродромe. Овај нeзависни и добровољни програм користи мeђународно признатe мeтодологијe за процeну посвeћeности аeродрома бољeм управљању eмисијама угљeн диоксида. Када сe прeпозна посвeћeност и потврдe рeзултати, прeузeтe обавeзe сe затим званично признају кроз додeлу јeдног од 6 нивоа сeртификацијe програма: Мапирањe, Смањeњe, Оптимизација, Нeутралност, Трансформација и Транзиција.

 

 

Бeоградски аeродром успeшно сeртификован

 

Београд, 27. фебруар 2023. године - ISO 50001 јe мeђународни стандард који дeфинишe захтeвe и смeрницe за успeшно развијањe, имплeмeнтацију, одржавањe и континуирано побољшавањe систeма управљања eнeргијом у нeкој организацији.

 

Њeговом примeном компанијe успостављају оквир за структуирано контролисањe потрошњe eнeргијe, постижу вeћу eнeргeтску eфикасност, смањују својe трошковe и нeгативан утицај на животну срeдину, прe свeга кроз уштeду рeсурса, коришћeњe обновљивих извора eнeргијe и смањeњe утицаја на климатскe промeнe.

 

Климатскe промeнe и значај прeдузимања мeра за смањeњe глобалног загрeвања јe VINCI Airports, водeћи глобални аeродромски опeратeр прeпознао и још 2016. годинe јe дeфинисао Стратeгију заштитe животнe срeдинe са циљeм достизања нултe eмисијe гасова са eфeктом стаклeнe баштe на свим аeродромима у оквиру групe до 2050. годинe.

 

То јe била прва стратeгија оваквe природe у аeродромском сeктору, чимe јe своју посвeћeност заштити животнe срeдинe, укључујући и смањeњe угљeничног отиска кроз дeкарбонизацију и eнeргeтску eфикасност, ставио у својe стратeшкe приоритeтe.

 

BELGRADE AIRPORT d.o.o. јe 2022. годинe формирала тим за eнeргeтску eфикасност, дeкарбонизацију и заштиту животнe срeдинe, имeнован јe eнeргeтски мeнаџeр, унапрeђeни су интeрни процeси који подржавају систeм управљања eнeргијом, сходно захтeвима навeдeног стандарда са циљeм пружања eнeргeтски eфикасних услуга.

 

У фебруару 2023. годинe, BELGRADE AIRPORT d.o.o. јe први пут сeртификован прeма стандарду ISO 50001:2018 за област пружања услуга управљања аeродромима и зeмаљским опслуживањeм ваздухоплова, путника, пртљага, робe и поштe.

 

Добијањeм овог сeртификата од нeзависног eкстeрног сeртификационог тeла Bureau Veritas потврђeно јe да јe BELGRADE AIRPORT успоставиo Систeм управљања eнeргијом у складу са захтeвима овог стандарда и да јe својe пословањe усагласила прeма захтeвима програма eнeргeтскe eфикасности.
 

 

Аеродрому Никола Тесла Београд поново додељена Здравствена акредитација Међународног савета аеродрома (ACI)

 

 

Београд, 8. фебруар 2022. године – Међународни савет аеродрома (ACI) поново је препознао темељне санитарне мере које се примењују у циљу сузбијања пандемије COVID-19 на београдском аеродрому Никола Тесла доделивши му Здравствену акредитацију за аеродроме (Airport Health Accreditation) за 2022. годину.

 

Као и током 2021. године, акредитација је додељена након детаљне процене спроведених превентивних и санитарних мера, које на Аеродрому Никола Тесла Београд укључују појачано чишћење и дезинфекцију, ознаке за препоручено физичко растојање, стратешку организацију простора терминала, и едукацију путника и јавности о превентивним мерама.

 

Скуп здравствених мера које су уведене на београдском аеродрому Никола Тесла део су шире кампање о санитарним мерама компаније VINCI Airports примењене у целој мрежи од 53 аеродрома под називом „Чувамо једни друге“, која се заснива на здравственим препорукама за заштиту од вируса COVID-19 издатих од стране Светске здравствене организације (WHO), Међународне организације за цивилно ваздухопловство (ICAO) и на основу домаћих здравствених прописа. Ова акредитација допуњује остале потврде здравствених услова које су додељене аеродромима VINCI Airports групе у оквиру своје међународне мреже.

 

AHA акредитација као међународни програм, креиран је са циљем да се препознају напори аеродрома широм света да обезбеде сигуран транзитни простор за све, односно да се награде залагања аеродрома да пруже висококвалитетну услугу. Поред тога, ово признање јача и враћа поверење корисника аеродромских услуга у безбедност путовања, гарантујући им да се примењује поуздан здравствени протокол.

 

 

 

Аеродром Никола Тесла Београд освојио награде за квалитет услуге за 2020. годину од стране Међународног савета аеродрома (АЦИ)

 

 

Београд, 2. март 2021. године – Аеродром Никола Тесла Београд, којим управља компанија VINCI Airports, освојио је Награду за квалитет услуге (Airport Service Quality) коју додељује Међународни савет аеродрома (Airport Council International) за 2020. годину у две категорије. Наиме, београдски аеродром нашао се међу Најбољим аеродромима по величини у региону (5 до 15 милиона путника годишње у Европи) и онима који имају Најбољу примену хигијенских мера у региону (Европа). Награда за хигијену нова је награда у оквиру овог програма, а београдски аеродром освојио је награду у овој категорији, уз још неколико европских аеродрома.

 

Београдски аеродром један је од седам аеродрома из мреже аеродрома компаније VINCI Airports  ког су путници наградили за изузетно искуство у 2020. години, а који су награђени у оквиру програма квалитета услуге (ASQ).

 

Програм квалитета услуге (ASQ), у којем учествује око 400 аеродрома у 95 земаља, водећи је показатељ задовољства путника на светском нивоу и представља глас путника у целом свету. Ове награде представљају највеће могуће признање за аеродромске оператере, као и прилику да се истакне посвећеност аеродрома широм света константном унапређењу искуства путника. 

 

„Упркос изазовима које је донела пандемија, Аеродром Никола Тесла је успео да спроведе 2 квартална испитивања која се одосе на квалитет услуге (ASQ) међу својим путницима. Ове награде потврђују нашу посвећеност да слушамо глас путника и одржавању квалитетне услуге и безбедног пословања, нарочито у овим отежаним условима. Унапређење искуства на аеродрому и у погледу услуга за наше путнике и кориснике аеродромских услуга остаје наш приоритет”, изјавио је генерални директор компаније Belgrade Airport, Франсоа Беризо.

 

Безбедност и искуство путника суштинско су опредељење београдског аеродрома, који користи глобалну мрежу и искуство компаније VINCI Airports, као и посвећене, вредне и изузетно прилагодљиве локалне тимове.

 

У складу са тим, Међународни савет аеродрома (ACI) недавно је компанији Belgrade Airport доделио награде у области здравља и заштите животне средине, односно Здравствену акредитацију за аеродроме (Airport Health Accreditation)  и Акредитацију за управљање емисијом угљен-диоксида на аеродромима (Airport Carbon Accreditation) нивоа 1. Поред тога, компанија Belgrade Airport успешно је завршила процес ресертификације у складу са стандардима ISО 9001: 2015 – Систем управљања квалитетом и ISO 14001: 2015 – Систем еколошког управљања, и по први пут је добила сертификат ISO 45001: 2018 – Систем управљања здрављем и безбедношћу на радном месту, што представља потврду посвећености високом нивоу квалитетних услуга, сталном унапређењу заштите животне средине и обезбеђивању безбедног и ефикасног радног окружења.

 

 

 

 

Успешно завршен процес ресертификације по стандардима ISO

 

Компанија BELGRADE AIRPORT успешно је извршила процес ресертификације по стандардима ИСО 9001:2015 – Систем менаџмента квалитетом и ИСО 14001:2015 – Систем менаџмента заштите животне средине, и по први пут сертификована по стандарду ИСО 45001:2018 – Система менаџмента безбедности и здравља на раду.

 

Сертификацијом по наведеним стандардима, потврђена је посвећеност компаније и свих запослених високом нивоу квалитета услуга које пружамо, сталном побољшавању заштите животне средине и посвећеност пружању безбедног и ефикасног радног окружења. 

 

Сертификати важе до 2024. године, а у наредне 3 године њихова валидност одржаваће се годишњиим проверама.

 

Сертификацију је извршио Bureau Veritas (француска сертификациона кућа), која има међународну дозволу за ISO сертификацију, а која сертификује и аеродроме у Француској из VINCI Airports мреже.

 

Аеродрому Никола Тесла Београд додељена Здравствена акредитација Међународног савета аеродрома (АCI)

 

 

Београд, 22. јануар 2021. године - Међународни савет аеродрома (АCI) недавно је београдском аеродрому Никола Тесла доделио Здравствену акредитацију за аеродроме (Airport Health Accreditation), за веома темељне санитарне мере које се примењују у циљу сузбијања пандемије COVID-19.

 

Након детаљне процене спроведених превентивних и санитарних мера, АCI је наградио напоре Аеродрома Никола Тесла Београд на основу пажљивог посматрања процеса чишћења и дезинфекције аеродрома, анализе ознака за препоручено физичко растојање, стратешке организације простора терминала, као и за едукацију путника и јавности о превентивним мерама.

 

Скуп здравствених мера које су уведене на београдском аеродрому Никола Тесла део су шире кампање о санитарним мерама компаније VINCI Airports примењене у целој мрежи од 45 аеродрома. „Чувамо једни друге“, назив је кампање која се заснива на здравственим препорукама за заштиту од вируса COVID-19 издатих од стране Светске здравствене организације (WHО), Међународне организације за цивилно ваздухопловство (ICAO) и на основу домаћих здравствених прописа. Ова акредитација допуњује остале потврде здравствених услова које су додељене аеродромима VINCI Airports групе у оквиру своје међународне мреже.

 

Генерални директор компаније Belgrade Airport, Франсоа Беризо овом приликом је изјавио: „Безбедност и сигурност путника нам је увек приоритет, а то је у данашњим условима, више него икада до сада, пресудно. Ова акредитација потврђује нашу посвећеност томе да све аеродромске операције одржавамо на безбедном нивоу, као и да уверимо наше путнике да су све неопходне мере превенције на снази и да се поштују на нашем аеродрому.“

 

AHA акредитација као међународни програм, креиран је са циљем да се препознају напори аеродрома широм света да обезбеде сигуран транзитни простор за све, односно да се награде залагања аеродрома да пруже висококвалитетну услугу. Поред тога, ово признање ће ојачати и повратити поверење корисника аеродромских услуга у безбедност путовања, гарантујући им да се примењује поуздан здравствени протокол.

 

 

 

Аеродром Никола Тесла Београд придружио се глобалном Програму акредитације за управљање емисијом угљен-диоксида

 

Аеродром Никола Тесла Београд придружио се Програму акредитације за управљање емисијом угљен-диоксида на аеродромима (Airport Carbon Accreditation program – ACA) Међународног савета аеродрома (Airport Council International – ACI) и 23. новембра стекао сертификат нивоа 1, чиме су препознати напори аеродрома да смањи емисију штетних гасова.

 

ACA сертификација први је резултат нове стратегије заштите животне средине развијене на београдском аеродрому откако се 2018. године придружио мрежи аеродрома компаније VINCI. Применом сертификације за управљање емисијом угљен-диоксида на свим својим аеродромима широм света, компанија VINCI Airports обавезује се да декарбонизује ваздушни саобраћај на глобалном нивоу. Политика заштите животне средине развијена на београдском аеродрому такође је у складу са обавезама компаније VINCI Airports да преполови потрошњу воде по путнику, сведе на нулу употребу пестицида и производњу отпада, преполови бруто емисију угљен-диоксида (CO2) до 2030. године, као и да достигне нулту нето емисију до 2050. године.

 

Your browser does not support the video tag.

 

У оквиру проширења и модернизације београдског аеродрома, компанија VINCI Airports планира бројне инвестиције за смањење емисије угљен-диоксида: замена постојеће топлане са погоном на тешка горива, топланом на природни гас, заједно са три-генеративним постројењем, замена постојећег светла ЛЕД осветљењем и изградња соларне фарме јачине 1 Мегавата.

 

Акредитација за управљање емисијом угљен-диоксида на аеродромима (ACA) једини је међународни програм за смањење гасова са ефектом стаклене баште, који су специфични за аеродроме. Овај независни и добровољни програм користи међународно признате методологије за процену обавеза на које се аеродром опредељује за боље управљање емисијом угљен-диоксида. Када се једном потврде, ове обавезе званично се признају додељивањем једног од 6 нивоа сертификата програма: Мапирање, Смањење, Оптимизација, Неутралност, Трансформација и Транзиција.

 

 

 

 

VINCI Airports награђен за квалитет услуге

 

  • Аеродроми у Београду, Порту, Гванакастеу и Пуерто Плати проглашени су за најбоље у свом региону
  • Успешан опоравак у крајње динамичним околностима захваљујући адекватном планирању и иновацијама

 

Четири аеродрома из мреже компаније VINCI Airports Међународни савет аеродрома (Airport Council International – ACI)  прогласио је ове године за најбоље на свету по квалитету услуге, као глобални референтни показатељ за квалитет аеродромских услуга.

 

Аеродроми у Београду, Порту, Гванакастеу и Пуерто Плати проглашени су за најбоље аеродроме у свом региону (награда у оквиру Програма за квалитет услуге аеродрома „ASQ Best airport bi size and region“). Међународни савет аеродрома београдском аеродрому доделио је и награду за аеродром са најљубазнијјим и најпосвећенијим тимом, док је аеродром Гванакасте проглашен за аеродром који својим корисницима пружа најбоље искуство у процесу путовања.

 

Међународни аеродром Осака рангиран је као први по тачности у оквиру тзв. OAG Лиге тачности (OAG Punctuality League). Ово светско признање перформанси тачности прати ранг-листу CIRIUM (водеће компаније за анализу података из области ваздухопловства) објављену почетком године, која је аеродрому у Осаки такође доделила водећу позицију у категорији „великих аеродрома“.

 

Ове награде илуструју способност компаније VINCI Airports да одржи ниво својих актвности у погледу квалитета услуга, упркос веома динамичним условима опоравка саобраћаја (обим путничког саобраћаја компаније VINCI Airports удвостручен у периоду између 2021. и 2022. године, са укупно опслужених 209 милиона путника).

 

Никола Нотбар, генерални директор компаније VINCI Concessions и председник компаније VINCI Airports, изјавио је: „Честитам тимовима VINCI Airports на великом пословном успеху у условима динамичног опоравка саобраћаја и повратка путника на аеродроме. Њихова посвећеност била је за пример. Обезбеђивање позитивног искуства за наше путнике један је од приоритета, као и предности пословног модела VINCI Airports. Веома смо поносни што смо се са изазовом повратка путника на наше аеродроме суочили на брз и ефикасан начин.”

 

ACI Airport Service Quality Award 2022

x

Добро дошли на интернет презентацију Аеродрома Никола Тесла. Користимо колачиће да бисмо Вам пружили понуду и садржај прилагођен Вашим интересима, анализирали промет и побољшали перформансе сајта и његов дизајн.