Održivi razvoj

NAŠE OPREDELJENJE

Ciljevi VINCI Airports

 

Aerodromi koji posluju u okviru VINCI Airports grupe posvećeni su ambicioznom i konkretnom putu tranzicije u oblasti životne sredine, a grupa sprovodi održivu ekološku tranziciju aerodroma kojima upravlja. U ovaj pristup uključen je celokupan aerodromski ekosistem, u saradnji sa partnerima na lokalnom i međunarodnom nivou.

 

Ekološka strategija koja se primenjuje na VINCI aerodromima - AIRPACT 2030 - definiše tri glavna prioriteta:

 

 • Uticaj za klimu
 • Očuvanje biodiverziteta i prirodne sredine
 • Optimizacija resursa kroz cirkularnu ekonomiju

 

Kompanija VINCI Airports je 2016. godine definisala globalnu Strategiju zaštite životne sredine sa ciljem dostizanja nultog nivoa emisije štetnih gasova za VINCI grupu do 2050. godine, prvu strategiju takve vrste za aerodrome u svetu.

 

Ključni ciljevi Strategije zaštite životne sredine su zaštita biodiverziteta i prirodnih područja, kontrola potrošnje vode, reciklaža otpada, smanjenje potrošnje električne energije i korišćenje obnovljive energije.

 

Ciljevi Politike zaštite životne sredine do 2030. godine su:

 

 1. Zaštita biodiverziteta
 2. Izbacivanje pesticida iz upotrebe
 3. Prepoloviti potrošnju vode (prosečna potrošnja vode po putniku)
 4. Bez otpada odloženog na deponiju
 5. Prepoloviti ugljenični otisak
 6. Sertifikacija u skladu sa ISO 14001 standardom - Sistem menadžmenta životnom sredinom

 

Ciljevi kompanije Belgrade Airport

Politika upravljanja zaštitom životne sredine

 

U oblasti upravljanja zaštitom životne sredine kompanija posluje u skladu sa odredbama nacionalne regulative, principima i ciljevima koje je definisala VINCI Airports grupa, standardima prioritetnih finansijera, kao i smernicama dobre prakse.

Strategija zaštite životne sredine

 

Belgrade Airport je, u skladu sa Strategijom i Politikom zaštite životne sredine kompanije VINCI Airports za 2022. godinu, definisao Strategiju/Mapu puta nazvanu „Zelena piramida“.

 

„Zelena piramida“ sastoji se od 12 blokova koji obuhvataju ključne oblasti zaštite životne sredine i društvenih pitanja, uzimajući u obzir obaveze predviđene nacionalnim zakonodavstvom, zahteve grupe VINCI Airports, smernice međunarodnih finansijskih institucija i primere dobre prakse.

 

Za svaki blok „Zelene piramide“ definisan je obim i sadržaj, identifikovane su prioritetne aktivnosti za unapređenje činilaca životne sredine na koje se taj blok odnosi i iz kojih su proistekli odgovarajući akcioni planovi.

 

Blokovi strategije „Zelena piramida“ su:

 

 1. Upravljanje aspektima zaštite životne sredine
 2. Upravljanje infrastrukturom sa aspekta zaštite životne sredine
 3. Sanitarno-higijenske mere
 4. Biodiverzitet
 5. Upravljanje kvalitetom vode, zemljišta i vazduha
 6. Upravljanje emisijom gasova sa efektom staklene bašte
 7. Energetska efikasnost
 8. Upravljanje opasnim materijama
 9. Upravljanje otpadom
 10. Upravljanje bukom
 11. Društveno odgovorno poslovanje
 12. Inicijative u cilju daljeg unapređenja zaštite životne sredine

 

NAŠE KLJUČNE OBLASTI

Upravljanje otpadom

 

Politika upravljanja otpadom je od velikog značaja i usaglašena je sa ciljevima politike kompanije VINCI Airports.

 

Naši najvažniji ciljevi Politike su:

 

 • Smanjenje količine generisanog otpada
 • Povećanje količine recikliranog otpada kroz sakupljanje, separaciju i predaju ovlašćenim operaterima za upravljanje otpadom
 • Aktivno promovisanje cirkularne ekonomije
 • Praćenje upravljanja opasnim otpadom od momenta generisanja do konačnog zbrinjavanja kod ovlašćenih operatera
 • Dostizanje cilja od „0 otpada na deponiji do 2030. godine“

Upravljanje vodom i kvalitetom otpadnih voda

 

Jedan od ključnih ciljeva kompanije Belgrade Airport, koji je u skladu sa politikom VINCI grupe, je održivo upravljanje vodama uz postavljen ambiciozni cilj da se do 2030. godine prepolovi potrošnja vode po putniku na kompleksu aerodroma.

Upravljanje kvalitetom vode za piće

 

Sistem za napajanje vodom na aerodromu povezan je na mrežu postrojenja koje se nalazi na levoj obali reke Save i pripada prvoj "izdanskoj zoni". Kompanija Belgrade Airport redovno kontroliše kvalitet vode za piće u skladu sa izrađenim Planom monitoringa životne sredine i regulativi koja uređuje ovu oblast.

Upravljanje kvalitetom otpadnih voda

 

Jedna od ključnih oblasti jeste pravilno upravljanje otpadnim vodama (atmosferskim otpadnim vodama, sanitarno-fekalnim otpadnim vodama i otpadnim vodama iz vazduhoplova). Da bi se smanjio rizik od zagađenja podzemnih i površinskih voda, tokom projekta rekonstrukcije Aerodroma predviđeno je više mera za prečišćavanje otpadnih voda (atmosferskih i sanitarno-fekalnih), kao i upotreba kišnice.

 

Sakupljanje i tretman otpadnih voda u kompaniji Belgrade Airport unapređuje se implementacijom sledećih mera:

 

 • Radom postrojenja za preradu sanitarno-fekalnih otpadnih voda (PPOV) sa kompleksa aerodroma
 • Ponovna upotreba prečišćene otpadne vode iz postrojenja za preradu sanitarno-fekalnih otpadnih voda, za potrebe navodnjavanja zelenih površina
 • Instalacija separatora masti i ulja za otpadnu atmosfersku vodu sa manevarskih površina
 • Sakupljanje kišnice sa krova novih delova zgrade terminala i ponovna upotreba kišnice za ispiranje toaleta

Upravljanje kvalitetom podzemnih voda

 

Monitoring kvaliteta podzemnih voda sprovodi se na 8 lokacija u okviru aerodroma na kojima može doći do potencijalnih unosa zagađujućih materija u podzemne vode. Merna mesta – osmatrački bunari se nalaze u blizini lokacija na kompleksu aerodroma koja su prepoznata kao potencijalni zagađivači (De-icing platforma, Skladište gorivaaerodroma, Trafo stanica, Skladište goriva NIS, Zatvorena deponija istorijskog otpada).

Upravljanje kvalitetom zemljišta

 

Cilj kontrole kvaliteta zemljišta je identifikacija osetljivih i opterećenih područja, formiranje baze podataka o stepenu i karakteristikama zagađenja, kao i vrstama prisutnih polutanata. Do zagađenja zemljišta dolazi iz lokalizovanih izvora i difuzno - preko atmosferskih i podzemnih voda. Neodgovarajuće odlaganje i akcidentno ispuštanje toksičnih i opasnih materija, uglavnom usled radnih aktivnosti, vodi ka zagađivanju zemljišta. Uzorkovanje koje se trenutno sprovodi na kompleksu aerodroma jeste na lokalitetu Pretakačke stanice.

Upravljanje kvalitetom ambijentalnog vazduha i emisijama zagađajućih materija u vazduh

 

Zagađenje vazduha je prisustvo hemijskih, fizičkih ili bioloških činilaca u vazduhu (bilo atmosferskom ili u zatvorenom prostoru) koji menjaju prirodne karakteristike vazduha.

 

Najčešće aktivnosti koje dovode do emisija zagađujućih materija u vazduh su:sagorevanje fosilnih goriva u procesu dobijanja električne energije, produkti sagorevanja goriva u motornim vozilima, razni tehnološki procesi, odlaganje smeća na deponijama smeća ili paljenje poljoprivrednih kultura, avioni tokom sletanja i poletanja, pare iz skladišta goriva i rukovanja gorivom itd.

 

Monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha sprovodi se dva puta godišnje na 4 lokacije na širem kompleksu aerodroma.

Upravljanje biodiverzitetom

 

U skladu sa Politikom zaštite životne sredine kompanije VINCI Airports, kompanija Belgrade Airport je u prethodnom periodu preduzela sledeće inicijative na očuvanju i unapređenju biodiverziteta:

 

 • tokom 2022. i 2023. godine obavljena je sadnja medonosnog bilja (lavande) na više lokacija, u cilju ozelenjavanja i očuvanja pčela
 • postavljene su košnice sa pčelama
 • postavljena je zaštitna mreža koja sprečava prisustvo ptica u zoni vazdušnih operacija
 • postupanje prema zaštićenim vrstama uhvaćenim na aerodromu u skladu sa dobrom praksom i saradnja sa nadležnim institucijama
 • tokom 2023. godine ozelenjavanje površina oko aerodroma

Ekološka postrojenja

 

Od 2020. godine investirana su značajna sredstva u infrastrukturne projekte sa ciljem modernizacije, proširenja i rekonstrukcije aerodroma, u okviru kojih je snažan akcenat stavljen na realizaciju projekata sa direktnim uticajem na unapređenje životne sredine.

 

Izgrađeni su: savremena toplana, solarna elektrana, uvedena je LED rasveta na celom kompleksu aerodroma, dva postrojenja za sakupljanje i sortiranje generisanog otpada, kao i postrojenje za tretman sanitarnih otpadnih voda.

Nova kotlarnica (toplana)

 

Nova kotlarnica na prirodni gas snage 44 MW zamenila je kotlarnicu na mazut. Prednost nove kotlarnice je smanjenje uticaja na životnu sredinu, korišćenjem izvora energije koji manje zagađuju i prelazak sa teških goriva na prirodni gas.

 

Novo postrojenje opremljeno je trigenerativnim sistemom koji proizvodi električnu energiju, a pored toga, toplotnu energiju koja se zimi koristi za grejanje, a leti, uz pomoć apsorbcionih čilera, za hlađenje. Ovaj sistem obezbeđuje veću efikasnost grejanja za oko 25% i smanjen ugljenični otisak za 25%. Zahvaljujući ovom energetskom postrojenju, beogradski aerodrom obezbeđuje više od 70% potreba za električnom energijom iz sopstvenih izvora.

 

Novo energetsko postrojenje koje je krajem 2021. godine pušteno u rad, pored smanjenja uticaja na životnu sredinu, pruža i veliku uštedu pri korišćenju raspoloživih prirodnih resursa.

Solarna elektrana

 

Fotonaponski solarni sistem sa 2984 modula instalisane snage 1 MWp nalazi se na platou površine 15.900 m2.

 

Solarna elektrana obezbeđuje aerodrom strujom dobijenom iz obnovljivih izvora i proizvodi oko 1.130.000 kWh zelene električne energije godišnje, što je uporedivo sa godišnjom potrošnjom od okvirno 430 domaćinstava. Očekivana redukcija emisija gasova sa efektom staklene bašte je oko 10%.

 

Solarno postrojenje nalazi se pored Tesla parkinga i pušteno je u rad 2022. godine.

LED rasveta

 

Uvedene su mere za unapređenje zaštite životne sredine u skladu sa principima cirkularne ekonomije u 2022. i 2023. godini. Postojeće osvetljenje zamenjeno je LED rasvetom – više od 98% u staroj terminalnoj zgradi, a u potpunosti u novoj terminalnoj zgradi i na novim parking prostorima.

 

Duž servisne saobraćajnice ispred terminala i na parkinzima instalirano je 140 stubova sa LED rasvetom koja koristi solarnu energiju, za koju nije potrebno klasično električno napajanje iz mreže. Prema inicijalnim projekcijama, solarno osvetljenje smanjiće emisiju štetnih gasova za 67.600 kg godišnje.

Transfer stanica za sakupljanje i sortiranje otpada

 

Transfer stanica za sakupljanje i sortiranje generisanog otpada i privremeno skladištenje reciklabilnog otpada do predaje ovlašćenim operaterima na reciklažu nalazi se u javnoj zoni aerodroma a drugo postrojenje nalazi se u okviru obezbeđivano-restriktivne zone.

Transfer stanica za sortiranje otpada-transfer stanica u javnoj zoni

 

Postrojenje za sortiranje otpada - transfer stanica na javnoj strani opremljeno je savremenom opremom za sortiranje i privremeno skladištenje reciklabilnog otpada i pušteno u rad 22. septembra 2022. godine na Dan životne sredine VINCI grupe.

 

 

Namena postrojenja je ručno sortiranje čvrstog, komunalnog, otpada koji nastaje izvan obezbeđivano-restriktivne zone, prema vrstama i njegovo privremeno skladištenje u za to određene kontejnere za reciklabilan otpad do predaje ovlašćenom operateru na reciklažu. Nereciklabilni ostatak predaje se na konačno zbrinjavanje na deponiji.

 

U transfer stanici za sortiranje otpada se trenutno izdvaja 9 tokova reciklabilnog otpada: karton, PET ambalaža, limenke, staklo, folija, tetrapak ambalaža, papir , tvrda plastikai metalne konzerve.

 

Vodi se evidencija o količinama mešanog komunalnog otpada koji ulazi u postrojenje, zatim količine procesuiranog sortiranog reciklabilnog otpada i ostatak nereciklabilnog komunalnog otpada.

 

Ostvarena efikasnost sortiranja komunalnog otpada tj. udeo izdvojenog otpada za reciklažu u odnosu na ukupan komunalni otpad (procenat reciklaže) po mesecima u 2023. godini prikan je na grafiku ispod.

 

Postrojenje za sortiranje čvrstog otpada u obezbeđivano-restriktivnoj zoni

 

Drugo postrojenje-transfer stanica je izgrađena u obezbeđivano-restriktivnoj zoni i koristi se za za sakupljanje i privremeno skladištenje kuhinjskog otpada iz međunarodnih prevoznih sredstava (sporednih proizvoda životinjskog porekla kategorije 1 iz vazduhoplova) u rashladnoj komori, do predaje na dalji transport i dalje rukovanje ovlašćenom operateru registrovan u Upravi za veterinu za tu vrstu delatnosti.

 

Postrojenje za sortiranje čvrstog otpada u obezbeđivano-restriktivnoj zoni

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

 

Novo postrojenje za tretman sanitarne otpadne vode sa kompleksa aerodroma izgrađeno je 2023. godine i trenutno se nalazi u fazi finalnog podešavanja.

 

Postrojenje je projektovanog kapaciteta od 750m3 dnevno i prečišćavaće otpadne vode različitog porekla, kao što su:

 

 • Otpadna voda iz zgrade terminala
 • Otpadna voda koja nastaje operacijama komercijalnih aviona (tzv. blue water“)

 

Projektom je predviđeno da se deo prerađene vode dodatno tretira za potrebe navodnjavanja zelenih površina na aerodromu, kako bi se smanjila potrošnja vode, što je u skladu sa Politikom kompanije VINCI Airports u vezi sa racionalizacijom i smanjenjem potrošnje vode na aerodromima.

Sakupljanje kišnice sa krova novoizgrađenog dela terminala

 

Inicijativa sakupljanja kišnice predstavlja značajan pomak u sprovođenju konkretnih aktivnosti na dostizanju globalnog cilja da se do 2030. godine prepolovi potrošnja vode na lokaciji.

 

U sklopu novoizgrađenog fingerskog hodnika C u 2022. godini pušten je u rad sistem za sakupljanje kišnice, koji omogućava da se sakupljena tehnička voda nakon tretmana koristi u toaletima, u delu novoizgrađenog fingerskog hodnika od C7 do C14.

 

Za korišćenje kišne vode u tehničke svrhe, sprovodi se filtracija i dezinfekcija.

 

Ova inovativna mera unapređenja u upravljanju vodama će značajno doprineti u smanjenju potrošnje sanitarne vode iz gradske vodovodne mreže i predstavlja model održivog poslovanja po principima cirkularne ekonomije.

ISO standardi

 

Kompanija Belgrade Airport je 2023. godine izvršila proces resertifikacije po standardima ISO 9001:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom, ISO 14001:2015 – Sistem menadžmenta zaštite životne sredine i ISO 45001:2018 – Sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu. Izvršene su redovne nadzorne provere standarda ISO 50001:2018 – Sistem menadžmenta energijom, ISO 27001:2013 – Sistem menadžmenta bezbednosti informacija i ISO 20000-1:2018 Sistem menadžmenta uslugama.

 

Kompanija Belgrade Airport početkom 2024. godine sertifikovana je po ISO standardima za ISO 9001:2015 Upravljanje aerodromom i zemaljsko opsluživanje putnika, prtljaga, robe i pošte, ISO 14001:2015 Upravljanje aerodromom i zemaljsko opsluživanje putnika, prtljaga, robe i pošte i ISO 45001:2018 Upravljanje aerodromom i zemaljsko opsluživanje putnika, prtljaga, robe i pošte.

 

iso-9001-270115-lat.pdf

 

iso-14001-270115-lat.pdf

 

iso-9001-270115-lat.pdf

 

Ovim je kompanija implementirala Integrisani Sistem Menadžmenta (IMS), čime su svi navedeni poslovni sistemi objedinjeni u jedan sveobuhvatni sistem upravljanja procesima u okviru kompanije.

 

Sertifikacijom po navedenim standardima, uz redovne nadzorne provere standarda, potvrđena je posvećenost kompanije i svih zaposlenih visokom nivou kvaliteta usluga koje pružamo, bezbednosti informacija, energetskoj efikasnosti, stalnom poboljšavanju zaštite životne sredine i posvećenosti pružanju bezbednog i efikasnog radnog okruženja.

 

Sertifikaciju je izvršio Bureau Veritas (francuska sertifikaciona kuća), koja ima međunarodnu dozvolu za ISO sertifikaciju, a koja sertifikuje i aerodrome u Francuskoj iz VINCI Airports mreže.

 

Sertifikacije i akreditacije

ACI ACA

 

Zalaganje kompanije Belgrade Airport za očuvanje životne sredine kroz inovacije u 2022. godini, prepoznati su i od Međunarodnog saveta aerodroma (ACI), jer je početkom 2023. godine aerodrom stekao sertifikat nivoa 2 u programu akreditacije za upravljanje emisijom ugljen-dioksida na aerodromima (ACA) koji je obnovljen 2024. godine sa rokom važenja do 23. novembra 2024. godine.

 

Zahvaljujući implementiranim sistemskim rešenjima u pogledu energetske efikasnosti, kao i značajnim inicijativama na uključivanju zainteresovanih strana sa ciljem smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu, beogradski aerodrom će u 2024. godine ponovo aplicirati za dostizanje nivoa 3 akreditacije ugljeničnog otiska za aerodrome.

 

Ponosni smo na činjenicu da smo u 2021. godini smanjili emisiju ugljen dioksida za čak 19,4 odsto u odnosu na 2019. godinu.

 

ACI AHA (PHSRA)

 

ACI je dodelio Zdravstvenu akreditaciju za aerodrome (Airport Health Accreditation) beogradskom aerodromu za 2021. i 2022. godinu.

 

U 2023. godini ACI je akreditovao beogradski aerodrom za novi, zahtevniji i kompleksniji program zaštite – Zdravstvena akreditacija za javno zdravlje i bezbednost - PHSRA (Public Health & Safety Readiness Accreditation).

ACI nagrade za kvalitet usluge

 

U 2021. godini aerodrom je dobio nagradu za kvalitet usluge aerodroma za 2020. godinu u dve kategorije: najbolji aerodromi po veličini u regionu (5 do 15 miliona putnika godišnje u Evropi) i aerodromi sa najboljom primenom higijenskih mera u regionu (Evropa).

 

U programu nagrade za kvalitet usluge aerodroma (ASQ) za 2022. BEG je dobio nagradu da je najbolji aerodrom u Evropi u tri kategorije: Najbolji aerodrom po veličini i regionu (5 do 15 miliona putnika godišnje), aerodrom sa najposvećenijim osobljem u Evropi i najkomforniji aerodrom u Evropi.

 

U 2023. aerodrom su, treću godinu zaredom, izabrali putnici za među najboljima u Evropi u svojoj kategoriji. Rekordne 4 nagrade Međunarodnog saveta aerodroma (ACI), u okviru programa za kvalitet usluge Airport Service Quality:

 

 • Najbolji aerodrom po veličini od 5 do 15 miliona putnika godišnje u Evropi
 • Aerodrom sa najposvećenijm osobljem
 • Najudobniji aerodrom u Evropi
 • Najčistiji aerodrom u Evropi

NAŠA LOKALNA ZAJEDNICA

Upravljanje bukom vazduhoplova

 

Kompanija Belgrade Airport posvećena je saradnji sa lokalnom zajednicom i uvažava da stanovanje u blizini aerodroma ili putanja letova mogu uticati da zvučni i vizuelni efekti leta aviona, odnosno sporedni efekti i događaji u vezi sa letom, budu uočljiviji. Namera nam je da svaka zainteresovana strana, kroz transparentnu komunikaciju i saradnju, postane naš partner u rešavanju eventualnih pitanja u vezi sa upravljanjem bukom.

 

Prema važećem Zakonu o vazdušnom saobraćaju, kada aerodrom opsluži više od 50.000 poletanja i sletanja godišnje, u obavezi je da uspostavi kontinualno praćenje buke vazduhoplova.

 

Kompanija Belgrade Airport uvela je sistem praćenja buke i pravaca letenja na nivou 24 časa, 7 dana u nedelji, kako bi omogućila monitoring i upravljanje uticajima na životnu sredinu, u skladu sa međunarodnim standardom ISO 20906.

 

Sistem za praćenje buke sastoji se od nekoliko stalnih stanica za praćenje buke (mikrofona) i jedne prenosive stanice. Stalne stanice za praćenje buke su povezane putem ADSL-a na serversku platformu. Ovaj server takođe prima i operativne podatke, uključujući i radarske podatke o vrsti kretanja i podatke o operateru letelice.

 

Trenutno je instalirano 5 fiksnih jedinica i 1 prenosiva jedinica, koje su postavljene tako da obuhvataju prostor za koji se smatra da može biti ugrožen bukom vazduhoplova.

 

Pitanje upravljanja bukom vazduhoplova je pitanje od značaja za više internih i eksternih organizacija. Pre svega, pitanje upravljanja bukom je od značaja za državu Republiku Srbiju, nadležno Ministarstvo zaštite životne sredine, Agenciju za zaštitu životne sredine, a u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021).

 

U Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. Glasnik RS" br. 96/21) u većem obimu je preneta Direktiva 2020/49/EZ o proceni i upravljanju bukom u životnoj sredini, i njime se predviđa izrada Strateške karte buke za glavni aerodrom, glavne puteve i pruge na teritoriji RS, kao i to da su za njenu izradu zadužena pravna lica koja su vlasnici i koncesionari istih u saradnji sa drugim subjektima zaštite životne sredine. Strateške karte buke treba da budu izrađene korišćenjem metode ocenjivanja preporučene u Prilogu II Direktive END kao što je to navedeno u Direktivi EU 2015/996.

 

Strateške karte buke se pregledaju i ako je potrebno revidiraju svakih pet godina od dana njihove izrade i predstavljaju osnovu za izradu akcionih planova i kao sredstvo za obaveštavanje javnosti o nivou buke u životnoj sredini i njenim štetnim efektima.

 

Webtrak- aplikacija za praćenje buke vazduhoplova

 

Onlajn aplikacija za praćenje letova Webtrak omogućava automatsko podnošenje sugestija, zahteva ili žalbi u slučaju da smatrate da je nivo buke aviona veći od uobičajenih vrednosti, do čega može doći ukoliko avion odstupi sa putanja leta prilikom dolaska ili odlaska sa aerodroma.

 

Aplikacija „Webtrak“ je u toku 2022. godine postala javno dostupna za sve zaintersovane strane i na taj način je implemetiran transparentan, besplatan i dostupan mehanizam za žalbe kojim će se žalbe građana evidentirati i rešavati.

Šta Webtrak nudi?

 

Informacije o izloženosti buci i o putanjama letova

 

Prikazuje podatke u realnom vremenu ili istorijske informacije o pojedinačnim avionima prilikom poletanja ili sletanja na Aerodrom Nikola Tesla Beograd sa detaljima o tipu aviona, visini leta, kao i ulaznim podacima za praćenje buke, relevantnim za određeni let i dalje aktivnosti upravljanja zaštitom od buke.

Samostalnu istragu

 

Omogućava građanima da saznaju šta se dešava u vazdušnom prostoru u njihovom okruženju.

Podnošenje i obradu sugestija/zahteva/žalbi

 

Pojednostavljuje podnošenje i obradu sugestija/zahteva/žalbi u vezi sa bukom pomoću automatizovanog obrasca koji se može poslati sa računara ili mobilnih uređaja.

 

Pristigle predloge/zahteve/žalbe se obrađuju i ukoliko se ustanovi da je prekoračen nivo buke prijavljenog vazduhoplova, konkretan let prijavljuje se nadležnim institucijama.

Arhivu izveštaja

 

Pravi i čuva izveštaje o buci u životnoj sredini na serveru kompanije Belgrade Airport.

 

Da bismo vam pomogli da se krećete kroz novu onlajn aplikaciju, imamo nekoliko uputstava o tome kako da koristite Webtrak i razumete kako praksa praćenja aviona može pomoći beogradskom aerodromu da adekvatno obradi vaše sugestije/žalbe/zahteve i na iste odgovori. Uputstva pogledajte ovde.

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Obaveštavamo vas da sistem Webtrak podržava opciju podnošenja zahteva za izuzeće određenih podataka o letu (kriterijumi relevantnosti: zahtevi nadležnih organa, zahtevi regulative i događaji u vezi sa vanrednim situacijama).

Dijalog sa lokalnom zajednicom

 

Kompanija Belgrade Airport prepoznaje društvenu odgovornost kao vrlo važan segment poslovanja i uvažava društvena pitanja, zaštitu životne sredine, etiku poslovanja i filantropiju, kao ključne elemente u razvijanju lokalne zajednice.

 

Društveno odgovorna politika kompanije usmerena je ka osnaživanju lokalne zajednice i jačanju institucija poput domova zdravlja, škola, lokalnih pozorišta, humanitarnih organizacija i udruženja.

 

Komunikacija sa članovima lokalne zajednice predstavlja jedan od osnovnih stubova društveno odgovorne politike. Komunikacija sa građanstvom najčešće se odvija putem imejlova, onlajn formulara za sugestije ili drugih aplikacija koje uključuju ankete, komentare i ostale načine prikupljanja podataka o mišljenju članova zajednice, sastanaka.

 

Komunikacija sa predstavnicima lokalne zajednice i institucijama odvija se i putem sastanaka Komiteta za društvena pitanja i zaštitu životne sredine (ESAC - Environmental and Social Advisory Committee), koji okuplja predstavnike zainteresovanih strana – od predstavnika lokalnih komšijskih zajednica, do predstavnika državnih institucija i avio kompanija. Na sastancima Komiteta razmatraju se različita pitanja od značaja sa kojima se zajednica suočava, kao i predlozi i saveti za unapređenja.

 

Komitet ima svog predsednika, sekretara, redovne članove, povremene članove (zamenike), kao i spoljne specijaliste i saradnike. Sastanci se održavaju po dogovoru, periodično.

NAŠA ODGOVORNOST

Društveno odgovorno poslovanje i partneri

 

Podrška i društveno odgovorne kampanje kompanije Belgrade Airport usmerene su na raznovrsne oblasti društvenih pitanja, kao što su osnaživanje marginalnih ili ranjivih grupa, smanjivanje siromaštva, zaštita biodiverziteta i životne sredine, podrška kulturnim događajima i obrazovanju, zaštita zdravlja i različite sportske aktivnosti koje imaju društveno-odgovorni karakter.

 

Partneri u ovim aktivnostima su nam Lice Ulice, Čep za hendikep, Evo ruka, Nurdor, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, UNICEF, Divac Fondacija, Karitas, Francusko-srpska-privredna komora, Forum za odgovorno poslovanje, Serbia Business Run.

 

Saradnja sa organizacijom Lice Ulice ostvarena je kroz pretplatu na mesečne brojeve časopisa i korišćenja aerodromskog prostora u cilju prodaje časopisa.

 

Učešćem u “Trci za šume” u okviru “Beogradske poslovne trke” Serbia Business Run zaposleni Belgrade Airport sadili su drveće na lokacijama u Srbiji.

 

Francusko-srpska privredna komora inicirala je društveno odgovornu akcija za osnovne škole ’’Uradi nešto drastično da smeće postane fantastično’’.

 

Kompanija Belgrade Airport je podržala Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije kupovinom proizvoda od ovog društva za Dan zaštite životne sredine.

 

Naši zaposleni već par godina pomažu pripremu ajvara za udruženje roditelja ’’Evo ruka’’ koje se aktivno bavi razvojem inkluzivnog društva i stvaranjem održivog sistema podrške i bezbednog okruženja za decu sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.

 

Kutije za prikupljanje plastičnih čepova u saradnji sa organizacijom ’’Čep za hendikep’’ postavljene su u terminalu, u radnim prostorijama. Donatorske kutije humanitarnih organizacija UNICEF, Divac Fondacije i Karitas nalaze se na različitim lokacijama na aerodromu.

 

Dobrovoljno davanje krvi zaposlenih tradicionalno se organizuje u saradnji sa KBC Zemun.

 

Kupovinom novogodišnjih čestitki od humanitarne organizacije NURDOR, pružili smo podršku ovom udruženju koje čine roditelji dece obolele od raka.

 

Kampanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom kao deo inicijative ’’Posao po meri’’ organizovana je na aerodromu u saradnji sa Forumom za odgovorno poslovanje.

x

Dobro došli na internet prezentaciju Aerodroma Nikola Tesla. Koristimo kolačiće da bismo Vam pružili ponudu i sadržaj prilagođen Vašim interesima, analizirali promet i poboljšali performanse sajta i njegov dizajn.