Životna sredina i društvena pitanja

Kompanija VINCI Airports definisala je globalnu i ambicioznu Politiku zaštite životne sredine i ciljeve za sve svoje aerodrome, znajući da je ovakav pristup suštinski bitan za dugoročnu održivost i konkurentnost. U kontekstu VINCI Airports politike po pitanju zaštite životne sredine, društvenih pitanja i lokalnih okolnosti BELGRADE AIRPORT uspostavio je Politiku zaštite životne sredine i društvenih pitanja i Politiku bezbednosti i zdravlja na radu, kao i sistem menadžmenta, kojima upravlja relevantnim aspektima i obezbeđuje realizaciju sopstvenih i korporativnih strategija i politika.

 

 

Politika integrisanog menadžment sistema

 

Značajan deo projekta rekonstrukcije i modernizacije na Aerodromu Nikola Tesla Beograd, koji je u toku, predstavljaju unapređenja u oblasti zaštite životne sredine i društvenih pitanja, od kojih su najvažnija izgradnja sledećih postrojenja:

 

  • Nova toplana
  • Postrojenje za upravljanje otpadom - javna zona
  • Postrojenje za upravljanje otpadom - restriktivna zona
  • Fotovoltaično postrojenje sa solarnim panelima za prioizvodnju električne energije
  • Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

 

BELGRADE AIRPORT je sproveo procenu uticaja projekta na životnu sredinu i društvena pitanja, sumirani rezultati i mere ublažavanja uticaja dati su u sledećem dokumentu:

 

Studija procene uticaja na životnu sredinu i društvena pitanja - netehnički rezime

 

Plan uključivanja zainteresovanih strana

 

Kompanija VINCI Airports nastavlja svoje aktivnosti u vezi sa dekarbonizacijom, kako u Evropi tako i širom sveta. Time još jednom potvrđuje kao svoj krajnji cilj da do 2050. godine postigne neto nulte emisije štetnih gasova u okviru cele mreže svojih aerodroma.

BELGRADE AIRPORT nastavlja aktivnosti dekarbonizacije i time ponovo potvrđuje svoj cilj postizanja neto nulte emisije.

 

Povodom drugog samita "ACI EUROPE" o održivosti vazduhoplovstva, a i kao deo zajedničke obaveze aerodromskog sektora, trenutno primenljive na 235 evropska aerodroma, kompanija BELGRADE AIRPORT kao član mreže VINCI Airports potvrđuje da je njen cilj postizanje neto nultih emisija u celoj mreži do 2050. godine.

 

Kao prvi aerodromski operater koji se obavezao na međunarodnu strategiju zaštite životne sredine u 2015. godini, kompanijaVINCI Airports preduzima brojne aktivnosti i inicijative kako bi postala primer smanjenjem sopstvenih emisija ugljen-dioksida i doprinela smanjenju emisija štetnih gasova iz vazdušnog saobraćaja, koje su na globalnom nivou predstavljale 2,8% svih emisija u 2019. godini. Kompanija VINCI Airports stoga primenjuje konkretna i aktivna rešenja čime ograničava uticaj aerodroma na životnu sredinu, a koja su u periodu između 2018. i 2020. godine već dovela do smanjenja emisije ugljenika u okviru VINCI mreže za 22%.

 

Da bi se smanjila potrošnja energije, koristi se nekoliko nivoa aktivnosti : energetski pregledi/oditi i primena sistema za upravljanje energijom, zamena tradicionalnog osvetljenja LED osvetljenjem, obnavljanje opreme za grejanje / klimatizaciju efikasnijim uređajima ili optimizacija podešavanja temperature ili osvetljenja.

 

Istovremeneo, kompanija VINCI Airports radi na dekarbonizaciji energije koju troši, na primer, proizvodeći sopstvenu solarnu električnu energiju, sa već instaliranom 17MVp u svojoj mreži, uključujući 8MVp zelene energije dodate 2020. godine uprkos nastaloj krizi, odnosno obnavljanjem tehničkog voznog parka (tehničkih vozila) kako bi se stekli uslovi za prelazak na električni pogon.

 

Kompanija VINCI Airports prva je međunarodna aerodromska grupacija koja je obavezala sve aerodrome kojima upravlja na učešće u međunarodnom programu akreditacije za upravljanje emisijom ugljen-dioksida na aerodromima (ACA), jedinom međunarodnom programu koji se bavi smanjenjem emisije gasova sa efektom staklene bašte specifičnim za aerodrome. 24 aerodroma matične mreže već su dostigli nivo 2, što svedoči o efikasnom i održivom smanjenju emisije ugljen dioksida. Aerodromi Lion-Sent Egziperi i London Getvick već su dobili 3+ akreditacije za ugljeničku neutralnost, a aerodrom Guanacaste u Kostariki  prepoznat je kao ugljenički neutralan od strane NGO EARTH univerziteta. U Brazilu je Nacionalna agencija za civilno vazduhoplovstvo (ANAC) aerodrom Salvador Bahia proglasila za „najodrživiji aerodrom“ u zemlji za 2019. godinu.

 

Sledeći cilj je postizanje neutralnosti u odnosu na emisiju ugljenika na svim aerodromima VINCI mreže do 2030. godine, nakon koga sledi postizanje neto nulte emisije kroz nastavak aktivnosti vezanih za dekarbonizaciju i putem apsorbovanja ostataka emisija kroz šume kao depoe ugljenika.

 

 

Strateška karta buke

 

Kompanija Belgrade Airport posvećena je stvaranju prijatnog i zdravijeg okruženja, uz primenu međunarodne dobre prakse i mera za smanjenje uticaja svojih i operacija na aerodromu na životne uslove okolnih zajednica.

 

Upravljanju bukom vazduhoplova i samanjenjem njenog uticaja na lokalnu zajednicu kompanija pristupa na sveobuhvatan način, putem praćenja nivoa buke na teritoriji grada i implementacijom odgovarajućih operativnih i drugih mera.

 

Izradom i usvajanjem strateške karte buke tokom 2024. godine, uz ekspertsku podršku kompetentnih institucija, kompanija Belgrade Airport usaglasila je poslovanje sa zahtevima i propisanim rokovima relevantne zakonske regulative, čime su stvoreni uslovi za nastavak sistemskog pristupa upravljanju bukom vazduhoplova.

 

Šta je strateška karta buke?

 

Prema Zakonu o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021) strateška karta buke je karta koja je izrađena za opštu procenu izloženosti buci određenog područja od različitih izvora buke ili za ukupna predviđanja izloženosti buci na tom području.

 

Izrada karata buke podrazumeva predstavljanje podataka o postojećem ili predviđenom stanju buke, izraženom kroz indikatore buke, kojima se ukazuje na prekoračenja propisanih graničnih vrednosti, zatim na broj ljudi izloženih buci na nekom području ili broju domaćinstava izloženih određenim vrednostima indikatora buke na određenom području. 

 

Rezultati izrade strateških karata buke dostupni su ovde.

 

Grafički prikaz strateške karte buke možete pronaći ovde.

 

Aplikacija za praćenje buke vazduhoplova

 

BELGRADE AIRPORT d.o.o posvećen je saradnji sa lokalnom zajednicom i razume  da stanovanje u blizini aerodroma ili putanja letova može uticati  da zvučni i vizuelni efekti leta aviona, odnosno sporedni efekti i događaji u vezi sa letom budu uočljiviji. Namera nam je da svaka zainteresovana strana, kroz transparentnu komunikaciju i saradnju, postane naš partner u rešavanju eventualnih pitanja u vezi sa upravljanjem bukom.

 

Onlajn aplikacija za praćenje letova WebTrak omogućava automatsko podnošenje sugestija/zahteva/žalbi u slučaju da naši sugrađani, korisnici ili partneri smatraju da je nivo buke aviona veći od uobičajenih vrednosti, do čega može doći ukoliko avion odstupi sa putanja leta prilikom dolaska ili odlaska sa aerodroma. 

 

Šta WebTrak nudi?

Informacije o izloženosti buci i o putanjama letova

 

Prikazuje podatke u realnom vremenu ili istorijske informacije o pojedinačnim avionima prilikom poletanja ili sletanja na Aerodrom Nikola Tesla Beograd sa detaljima o tipu aviona, visini leta, kao i ulaznim podacima za praćenje buke, relevantnim za određeni let i dalje aktivnosti upravljanja zaštitom od buke.

 

Samostalnu istragu

 

Omogućava stanovništvu da sazna šta se dešava u vazdušnom prostoru u njihovom okruženju.

 

Podnošenje i obradu sugestija/zahteva/žalbi

 

Pojednostavljuje podnošenje i obradu sugestija/zahteva/žalbi u vezi sa bukom pomoću automatizovanog obrasca koji se može poslati sa računara ili mobilnih uređaja. 

 

Arhivu izveštaja

 

Pravi i čuva izveštaje o buci u životnoj sredini na serveru BELGRADE AIRPORT d.o.o.

 

Da bismo vam pomogli da se krećete kroz novu onlajn aplikaciju, imamo nekoliko uputstava o tome kako da koristite WebTrak i razumete kako praksa praćenja aviona može pomoći beogradskom aerodromu da adekvatno obradi vaše sugestije/žalbe/zahteve i na iste odgovori. Uputstva pogledajte ovde.

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Obaveštavamo vas da sistem WebTrak podržava opciju podnošenja zahteva za izuzeće određenih podataka o letu (kriterijumi relevantnosti: zahtevi nadležnih organa, zahtevi regulative i događaji u vezi sa vanrednim situacijama).

 

x

Dobro došli na internet prezentaciju Aerodroma Nikola Tesla. Koristimo kolačiće da bismo Vam pružili ponudu i sadržaj prilagođen Vašim interesima, analizirali promet i poboljšali performanse sajta i njegov dizajn.