Zatvoreni Distributivni sistem

Belgrade Airport d.o.o. je na osnovu izdate licence za obavljanje energetske delatnosti „Distribucija električne energije i upravljanje zatvorenim distributivnim sistemom“ br. 312-118/2018-L-I od 12/03/2019, od strane Agencije za energetiku Republike Srbije, pokrenuo sve neophodne aktivnosti za uspostavljajne funkcionalnog zatvorenog distributivnog sistema. Sve aktivnosti naše kompanije su u ovom trenutku usmerene na uspostavljanju transparentnog i nediskriminatornog principa u cilju da se svim krajnjim kupcima priključenim na zatvoreni distributivni sistem obezbedi efikasan pristup zatvorenom distributivnom sistemu i omogući izbor snabdevača u skladu sa odredbama Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 i 95/2018).

 

S obzirom da se aktivnosti u procesu uspostavljanja zatvorenog distributivnog sistema Aerodrom Beograd (ZDS Aerodrom Beograd) nalaze u završnoj fazi, početak rada zatvorenog distributivnog sistema Aerodom Beograd će biti 1.7.2024. godine u 00:00h.

 

Svi naši kupci električne energije imaju obavezu zaključenja ugovora o snabdevanju i regulisanja pitanja pristupa ZDS Aerodom Beograd, kao i na obavezu regulisanja balansne odgovornosti u skladu sa odredbama Zakona o energetici.

 

U skladu sa Zakonom o energetici, tip ugovora o snabdevanju izmedju krajnjeg kupca i snabdevača opredeljuje to sa kim nadležni operator sistema zaključuje Ugovor o pristupu.

 

U skladu sa članom 188. Zakona o energetici, u slučaju da su krajnji kupac i snabdevač zaključili ugovor o potpunom snabdevanju, snabdevač je dužan da pre otpočinjanja snabdevanja zaključi ugovor o pristupu sistemu sa operatorom sistema na koji je objekat krajnjeg kupca priključen.

 

U skladu sa članom 189. Zakona o energetici, u slučaju da su krajnji kupac i snabdevač zaključili ugovor o snabdevanju sa unapred određenom količinom električne energije, krajnji kupac je dužan da pre otpočinjanja snabdevanja zaključi ugovor o pristupu sistemu sa operatorom sistema na koji je njegov objekat priključen.

 

Dodatno Vam napominjemo da:

 

  • u slučaju zaključenja ugovora o potpunom snabdevanju, krajnji kupac je sve obaveze po pitanju balansne odgovornosti za svoja mesta primopredaje automatski preneo na snabdevača. Ovim se smatra da je krajnji kupac regulisao balansnu odgovornost u skladu sa Zakonom o energetici i Pravilima o radu tržišta električne energije.
  • u slučaju zaključenja ugovora o snabdevanju sa unapred odredjenom količinom električne energije, pre početka snabdevanja krajnji kupac je u obavezi da zaključi ugovor kojim uređuje balansnu odgovornost za svoja mesta primopredaje (ugovor sa EMS AD i u tom slučaju krajnji kupac postaje balansno odgovorna strana ili ugovor kojim će preneti balansnu odgovornost na već postojeću balansno odgovornu stranu).

 

U ugovoru o pristupu se pored opštih odredbi koje se odnose na obračun i plaćanje pristupa sistemu, nalaze konkretni tehnički podaci o mestu primopredaje električne energije energije kupcu, kao i objektu krajnjeg kupca koji se priključuje na zatvoreni distributivni sistem.

 

Neophodan podatak za zaključenje Ugovora o pristupu jeste odobrena snaga za objekat kupca koji se priključuje na zatvoreni distributivni sistem. S tim u vezi, na osnovu istorijskih obračunskih podataka o potrošnji kupaca priključenih na ZDS Aerodom Beograd su predložene odobrene snage kupaca.

 

Sadržaj ugovora o pristupu je isti za sve krajnje kupce priključene na zatvoreni distributivni sistem, bez obzira da li ga sa ZDS Aerodrom Beograd potpisuje krajnji kupac ili snabdevač. Sadržaj ugovora o pristupu za proizvođače električne energije priključene na ZDS Aerodrom Beograd ne sadrži poglavlje vezano za instrumente obezbeđenja plaćanja, budući da ovi korisnici ne podležu obavezi plaćanja pristupa sistemu. Model ugovora o pristupu za krajnje kupce (odnosno za njihove snabdevače) kao i Model ugovora o pristupu za proizvođače električne energije se nalaze na ovoj stranici u delu DOKUMENTA I LINKOVI.

 

Pored regulisanja pitanja pristupa prenosnom sistemu, svi korisnici ZDS Aerodrom Beograd koji su priključeni na naponu 10kV su u obavezi da sa ZDS Aerodrom Beograd zaključe ugovor o eksploataciji. Model ugovora o eksploataciji se nalazi na ovoj stranici u delu DOKUMENTA I LINKOVI.

 

ZDS Aerodrom Beograd je dana  06.06.2024. doneo Odluku o primeni Pravila o radu distributivnog sistema na sistemu ZDS Aerodrom Beograd. Nevedena odluka se nalazi na ovoj stranici u delu DOKUMENTA I LINKOVI.

 

ZDS Aerodrom Beograd je dana  06.06.2024. doneo Odluku o ceni pristupa sistemu ZDS Aerodrom Beograd. Nevedena odluka se nalazi na ovoj stranici u delu DOKUMENTA I LINKOVI.

 

GD-1249.2024-odluka-o-primeni-pravila-o-radu-distributivnog-sistema-el-energije-potpisano.pdf

GD-1250.2024-odluka-o-ceni-pristupa-zatvorenom-sistemu-za-distribuciju-elektricne-energije-potpisano.pdf.pdf

 

Modeli ugovora:

1) Model ugovora o eksploataciji

2) Model ugovora o pristupu ZDS za proizvođača (besteretni)

3) Model ugovora o pristupu ZDS za snabdevača kupaca koji imaju potpuno snabdevanje (teretni)

4) Model rešenja o odobrenju za priključenje na ZDS Aerodrom Beograd

x

Dobro došli na internet prezentaciju Aerodroma Nikola Tesla. Koristimo kolačiće da bismo Vam pružili ponudu i sadržaj prilagođen Vašim interesima, analizirali promet i poboljšali performanse sajta i njegov dizajn.